Những cách dùng khác A lot of chuyên nghiệp hơn – Mỗi ngày 1 cấu trúc cùng Bel Nguyễn

I have a lot of books
I have lots of books
I have plenty of books
I have a ton of books
I have a plethora of books

 

Comments

comments