Bài luyện nói tập 10 | My Hometown

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Ngồi trước ống kính và quay 1 video của riêng bạn, sau đó đăng lên nhóm này ạ: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/


Be famous for STH
it is famous for its coffee and tea.

Be hard to + Verb
It is hard to understand what she is saying!

Be easy to + Verb
Manual labour is easy to find.

Be keen on + Ving
I am keen on living in my hometown. 

My Hometown

 

Bel: Where is your hometown?
/weər ɪz jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/

Rose: My hometown is a small city in the Central Highlands province of Lam Dong. It's called Bao Loc.

/maɪ ˈhəʊmˈtaʊn ɪz ə smɔːl ˈsɪti ɪn ðə ˈsɛntrəl ˈhaɪləndz ˈprɒvɪns ɒv læm dɒŋɪts kɔːld Bao Loc./

 

Bel: How long have you been living there?
/haʊ lɒŋ hæv juː biːn ˈlɪvɪŋ ðeə/

Rose: I had spent a happy childhood in my hometown for 19 years until I went to college

/aɪ hæd spɛnt ə ˈhæpi ˈʧaɪldhʊd ɪn maɪ ˈhəʊmˈtaʊn fɔː 19 jɪəz ənˈtɪl aɪ wɛnt tuː ˈkɒlɪʤ /

 

Bel: What is the population of your hometown?

/wɒt ɪz ðə ˌpɒpjʊˈleɪʃən ɒv jɔː ˈhəʊmˈtaʊn? /

Rose: Well, the population of my city is around 151,915 people.

/rəʊz: wɛl, ðə ˌpɒpjʊˈleɪʃən ɒv maɪ ˈsɪti ɪz əˈraʊnd 151,915 ˈpiːpl/

 

Bel: Is that a bustling city?

/ɪz ðæt ə ˈbʌslɪŋ ˈsɪti/

Rose: No, It is not, It is a peaceful and quiet city.

/ nəʊ, ɪt ɪz nɒt, ɪt ɪz ə ˈpiːsfʊl ænd ˈkwaɪət ˈsɪti/

 

Bel: What’s it famous for?

/wɒts ɪt ˈfeɪməs fɔː/

Rose: it is famous for its coffee and tea.

/ɪt ɪz ˈfeɪməs fɔːr ɪts ˈkɒfi ænd tiː/

 

Bel: What is the weather like in your hometown?

/wɒt ɪz ðə ˈwɛðə laɪk ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/

Rose: There are two distinct seasons: the dry season and the rainy season.

/ðeər ɑː tuː dɪsˈtɪŋkt ˈsiːznz: ðə draɪ ˈsiːzn ænd ðə ˈreɪni ˈsiːzn. /

 

Bel: Is it hard to find a job there?

/ ɪz ɪt hɑːd tuː faɪnd ə ʤɒb ðeə/

Rose: It depends on the types of job, But Manual labour is easy to find.

/ɪt dɪˈpɛndz ɒn ðə taɪps ɒv ʤɒb, bʌt ˈmænjʊəl ˈleɪbər ɪz ˈiːzi tuː faɪnd./

 

Bel: What kind of jobs do the people in your hometown do?

/wɒt kaɪnd ɒv ʤɒbz duː ðə ˈpiːpl ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn duː/

Rose: Most of the people in my hometown work in Gardening and Farming.

/məʊst ɒv ðə ˈpiːpl ɪn maɪ ˈhəʊmˈtaʊn wɜːk ɪn ˈgɑːdnɪŋ ænd ˈfɑːmɪŋ/

 

Bel: How are people there?

/haʊ ɑː ˈpiːpl ðeə/

Rose: The local people are very friendly, polite and hospitable to strangers. They live close together and always help each other.

/ ðə ˈləʊkəl ˈpiːpl ɑː ˈvɛri ˈfrɛndli, pəˈlaɪt ænd ˈhɒspɪtəbl tuː ˈstreɪnʤəz. ðeɪ lɪv kləʊs təˈgɛðər ænd ˈɔːlweɪz hɛlp iːʧˈʌðə/

 

 Bel: Do you like to live in your hometown?

/duː juː laɪk tuː lɪv ɪn jɔː ˈhəʊmˈtaʊn/

Rose: Of course I do, I am keen on living in my hometown Because I can enjoy a breath of fresh air at any time of day. In short, It is a livable place for everyone.

/ɒv kɔːs aɪ duː, aɪ æm kiːn ɒn ˈlɪvɪŋ ɪn maɪ ˈhəʊmˈtaʊn bɪˈkɒz aɪ kæn ɪnˈʤɔɪ ə brɛθ ɒv frɛʃ eər æt ˈɛni taɪm ɒv deɪ. ɪn ʃɔːt, ɪt ɪz ə ˈlɪvəbl pleɪs fɔːr ˈɛvrɪwʌn/

Written by Bel Nguyễn

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://www.feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 

 

 

 

 

 

 

Bài luyện nói tập 9 | My Mother

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Ngồi trước ống kính và quay 1 video của riêng bạn, sau đó đăng lên nhóm này ạ: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/Video Hướng Dẫn

 

Đây là bài viết bởi Bel Nguyễn

 

I am going to talk about my mother who has played an important role in my life.
/aɪ æm ˈgəʊɪŋ tuː tɔːk əˈbaʊt maɪ ˈmʌðə huː hæz pleɪd ən ɪmˈpɔːtənt rəʊl ɪn maɪ laɪf/

 

Physically, she is only 5 feet tall and weighs 50 kilos.
She is an attractive woman with a fit body, black hair and brown eyes.
/ˈfɪzɪkəli, ʃiː ɪz ˈəʊnli 5 fiːt tɔːl ænd weɪz 50 ˈkiːləʊz.
ʃiː ɪz ən əˈtræktɪv ˈwʊmən wɪð ə fɪt ˈbɒdi, blæk heər ænd braʊn aɪz/

 

In terms of her personality, she is an optimistic, modest, sincere, dependable and sociable person who always takes care of me and teaches me how to treat people with respect. Sometimes she is hot-tempered. Especially when I don't obey her.
/ɪn tɜːmz ɒv hɜː ˌpɜːsəˈnæləti, ʃiː ɪz ən ˌɒptɪˈmɪstɪk, ˈmɒdɪst, sɪnˈsɪə, dɪˈpɛndəbl ænd ˈsəʊʃəbl ˈpɜːsn huː ˈɔːlweɪz teɪks keər ɒv miː ænd ˈtiːʧɪz miː haʊ tuː triːt ˈpiːpl wɪð rɪsˈpɛkt. ˈsʌmtaɪmz ʃiː ɪz ˈhɒtˈtɛmpəd. ɪsˈpɛʃəli wɛn aɪ dəʊnt əˈbeɪ hɜː/

 

She is not only a mother but also my teacher. She always gives me valuable advice, encourages me and motivates me to learn new things every day.
/ʃiː ɪz nɒt ˈəʊnli ə ˈmʌðə bʌt ˈɔːlsəʊ maɪ ˈtiːʧə. ʃiː ˈɔːlweɪz gɪvz miː ˈvæljʊəbl ədˈvaɪs, ɪnˈkʌrɪʤɪz miː ænd ˈməʊtɪveɪts miː tuː lɜːn njuː θɪŋz ˈɛvri deɪ/

 

I do love her determination, enthusiasm, and patience. So, I consider her as my role model. I promise I will study hard and take my mother’s advice. I really love my mother.
/aɪ duː lʌv hɜː dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən, ɪnˈθjuːzɪæzm, ænd ˈpeɪʃəns. səʊ, aɪ kənˈsɪdə hɜːr æz maɪ rəʊl ˈmɒdl. aɪ ˈprɒmɪs aɪ wɪl ˈstʌdi hɑːd ænd teɪk maɪ ˈmʌðəz ədˈvaɪs. aɪ ˈrɪəli lʌv maɪ ˈmʌðə/


Written by Bel Nguyễn

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: http://www.feasibleenglish.net/

Facebook cá nhânhttps://www.facebook.com/bennguyen2018

 

 

 

Đầu tư cái gì – invest | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn

invest (v) /ɪnˈvest/ đầu tư

(buy shares in order to make a profit)

invest in something

 

I will invest 2 million dollars in my project.

Are you certain to invest in my business?

By investing in stocks and bonds, I became rich.

My business decides to heavily invest in technology.

I start to invest more time in developing my company.

We need to invest time in caring for our health.

If I were you, I would invest my youth in reading books and traveling to many places.

I will invest my time in learning how to manage my time properly.

Tài liệu được xây dựng bởi: Bel Nguyễn, sử dụng tài liệu xin trích nguồn: FeasiBLE ENGLISH. Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người.

(Mình rất biết ơn khi nhận được bất kì sự đóng góp, góp ý cho bài viết của mình từ mọi người).

 

 

Nhất định làm cái gì – certain to do something | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn

Certain (adj) /ˈsɜːtn/
certain to do sth

DO = verb, STH = something

Examples:

I make sure that she is certain to pass her exams.
I think President Donald Trump is certain to win the next election.
Please believe me, I am certain to help you learn English.

I am certain to treat you to dinner tonight.

She is certain to learn English well.

my son and I are certain to go to the park today.

 I am certain to watch English movies with English subtitles on Youtube every day.

when I get my salary I am certain to buy a pair of shoes.

My mother is certain to wake me up early in the morning

Tài liệu được xây dựng bởi: Bel Nguyễn, sử dụng tài liệu xin trích nguồn: FeasiBLE ENGLISH. Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người.

(Mình rất biết ơn khi nhận được bất kì sự đóng góp, góp ý cho bài viết của mình từ mọi người).

 

 

 

Thách thức ai đó làm gì – challenge | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn

 

Challenge (V) /ˈtʃælɪndʒ/
Challenge sb to do sth

sb = somebody (you, us, them, me, her, him)

sth = something


I challenge you to do 100 press-ups a day.
She challenges me to make 7 English videos every week.
They challenge us to speak English fluently within 4 months.


My mother challenges me to learn English and read books every day.

I challenge you to wake up early at 5:00 a.m every day.

My friend challenged me to climb a high tree.

She challenged me to say what she thought.

I challenge you to swim across the lake.

All of my best friends challenge me to kiss my girlfriend.

I myself didn't study hard so my parents challenged me to pass the next exam.

She challenges me to read the newspaper in English.

My friend challenges me to drink 10 can of beer for 20 minutes.

I challenge my friend to have a wife this year.

 

Tài liệu được xây dựng bởi: Bel Nguyễn, sử dụng tài liệu xin trích nguồn: FeasiBLE ENGLISH. Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người.

(Mình rất biết ơn khi nhận được bất kì sự đóng góp, góp ý cho bài viết của mình từ mọi người).

 

 

Chủ động làm gì – Proactive in | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn

Be proactive in doing something


Examples:


we need to be proactive in learning English.
I am proactive in dealing with difficult problems.
She is proactive in finding a new job.


I will be proactive in paying your money back when I get my salary.

I must be proactive in registering for an English class.
I was proactive in tidying up my house.
I want to be proactive in working and saving money for an English course.
We need to proactive in making English sentences every day.
Are you proactive in communicating with foreigners to improve your English?
He is proactive in buying a ring and proposing to his girlfriend.
My sister is proactive in improving her English.
in order to stay healthy, I and my wife are proactive in getting up early to exercise.
I am proactive in looking for a new job. Because I want to help my family.
I am proactive in finding a job when I was in college
I was not proactive in sending my husband a message. Although I really want to apologize to him for my fault.

 

Tài liệu được xây dựng bởi: Bel Nguyễn, sử dụng tài liệu xin trích nguồn: FeasiBLE ENGLISH. Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người.

(Mình rất biết ơn khi nhận được bất kì sự đóng góp, góp ý cho bài viết của mình từ mọi người).

 

Thỏa mãn làm cái gì – satisfied with something | Mỗi Ngày 1 Cấu Trúc cùng Bel Nguyễn

Satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/ 
(a happy or pleased feeling with something)

Satisfied with something

I am extremely satisfied with what I have in my life.
My teacher is satisfied with my progress.
He is not satisfied with my ways of teaching English.

 

I am satisfied with my job

They aren't satisfied with the football match last night.

I am satisfied with my math exam

My friend isn't satisfied with her behavior.

My friend helped me to distinguish between" black skin" and "white skin". But I was not satisfied with his answer.

My manager is not satisfied with my idea.

I feel satisfied with my new school.

My coach is not satisfied with his students' attitude.

My mother-in-law was not satisfied with my attitude towards my husband.

My wife is satisfied with me because I stop smoking.

Tài liệu được xây dựng bởi: Bel Nguyễn, sử dụng tài liệu xin trích nguồn: FeasiBLE ENGLISH. Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người.

(Mình rất biết ơn khi nhận được bất kì sự đóng góp, góp ý cho bài viết của mình từ mọi người).

 

 

 

 

 

 

Satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/ 
(a happy or pleased feeling with something)

Satisfied with something

I am extremely satisfied with what I have in my life.
My teacher is satisfied with my progress.
He is not satisfied with my ways of teaching English.

 

I am satisfied with my job

They aren't satisfied with the football match last night.

I am satisfied with my math exam

My friend isn't satisfied with her behavior.

My friend helped me to distinguish between" black skin" and "white skin". But I was not satisfied with his answer.

My manager is not satisfied with my idea.

I feel satisfied with my new school.

My coach is not satisfied with his students' attitude.

My mother-in-law was not satisfied with my attitude towards my husband.

My wife is satisfied with me because I stop smoking.

Tài liệu được xây dựng bởi: Bel Nguyễn, sử dụng tài liệu xin trích nguồn: FeasiBLE ENGLISH. Chân Thành Cảm Ơn Mọi Người.

(Mình rất biết ơn khi nhận được bất kì sự đóng góp, góp ý cho bài viết của mình từ mọi người).