TỪ VỰNG CÁC MÔN HỌC TRONG TIẾNG ANH

Môn Toán: Mathematics (viết tắt Maths) /ˌmæθəˈmætɪks/
Văn học: Literature /ˈlɪtrətʃə(r)/
Ngoại ngữ: Foreign language /ˈfɒrən/ /ˈlæŋwɪdʒ/
Vật lý: Physics /ˈfɪzɪks/
Hóa: Chemistry /ˈkemɪstri/
Sinh học: Biology /baɪˈɒlədʒi/
Lịch sử: History /ˈhɪstri/
Giáo dục công dân: Civic Education /ˈsɪvɪk/
/ˌedʒuˈkeɪʃn/

Địa lý: Geography /dʒiˈɒɡrəfi/
Chào cờ: assembly /əˈsembli/
Sinh hoạt lớp: class meeting /klɑːs/ /ˈmiːtɪŋ/
Thể dục: Physical Education(Giáo dục thể chất) /ˈfɪzɪkl/ /ˌedʒuˈkeɪʃn/

Công nghệ thông tin: Information Technology /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ /tekˈnɒlədʒi/
Mỹ thuật: Fine Art /faɪn/ /ɑːrt/
Kỹ thuật: Engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/
Tiếng Anh: English /ˈɪŋɡlɪʃ/
Tin học: Informatics /ˌɪnfəˈmætɪks/
Công nghệ: Technology /tekˈnɒlədʒi/
Chính trị học: Politics /ˈpɒlətɪks/
Âm Nhạc: Music /ˈmjuːzɪk/
Thủ công: Craft /kræft/

Nguồn Sưu tầm

NHÓM TỰ HỌC PHÁT ÂM, NGỮ PHÁP CÙNG BEL NGUYỄN

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Nếu Bạn là người mới bắt đầu, thì Mình xem tập đầu tiên ở đây:  [tập 1] ở đây nhé Bạn, xem xong làm video đăng lên nhóm cùng bình luận ý kiến với nhau cùng phát triển nhé.

Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

Cách thức tham gia:
– Xem video hướng dẫn ở video mẫu nếu chưa biết cách tham gia:
Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

– Sauk hi làm xong, nhận bài thứ 2 ở Facebook của Bel, Các Bạn nhắn tin trực tiếp trên Facebook để nhận “link video”, “kịch bản” và “link video tiếp theo.”
 
Cách thức nộp bài:
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.

Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

 #FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL

#I definitely keep my promise

Ngày nộp: MẪU 12/12/2018 | Video tập số XX1. (hoặc là tên chủ đề + thứ tự video đã làm)

Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

—–
Sauk xem xong, bạn đăng video lên nhóm này nhé:
Nhóm : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

NHÓM TỰ HỌC TIẾNG ANH

NHÓM TỰ HỌC PHÁT ÂM, NGỮ PHÁP CÙNG BEL NGUYỄN

Bel nguyễn

A tattoo is a form of body modification, made by inserting indelible ink into the dermis layer of the skin to change the pigment.

Synthesis photography is part of computer-generated imagery (CGI) where the shooting process is modeled on real photography. The CGI, creating digital copies of real universe, requires a visual representation process of these universes.

Synthesis photography is the application of analog and digital photography in digital space.

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Nếu Bạn là người mới bắt đầu, thì Mình xem tập đầu tiên ở đây: [tập 1] ở đây nhé Bạn, xem xong làm video đăng lên nhóm cùng bình luận ý kiến với nhau cùng phát triển nhé.

Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

Cách thức tham gia:
– Xem video hướng dẫn ở video mẫu nếu chưa biết cách tham gia:
Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

– Sauk hi làm xong, nhận bài thứ 2 ở Facebook của Bel, Các Bạn nhắn tin trực tiếp trên Facebook để nhận “link video”, “kịch bản” và “link video tiếp theo.”

Cách thức nộp bài:
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.

Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

 #FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL

#I definitely keep my promise

Ngày nộp: MẪU 12/12/2018 | Video tập số XX1. (hoặc là tên chủ đề + thứ tự video đã làm)

Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/


https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

FeasiBLE ENGLISH

TỪ VỰNG TẾT NGUYÊN ĐÁN

 1. Lunar calendar /ˈlunər ˈkælendər/ lịch âm lịch
 2. Before New Year’s Eve /bɪˈfɔr nu jɪrz iv: / Tất niên
 3. New Year’s Eve /nu jɪrz iv/ Đêm Giao thừa
 4. Lucky money/ money of luck ˈlʌki ˈmʌni/: Tiền lì xì
 5. Red envelop /rɛd ɪnˈvɛləp/ phong bao lì xì
 6. Ancestor /ˈænsɪstə/ ông bà, tổ tiên
 7. Altar /ˈɔːltə/bàn thờ ông bà, tổ tiên
 8. First caller /fɜːst ˈkɔːlə/ người xông đất
 9. To first foot: xông đất
 10. Calligraphy pictures / kəˈlɪgrəfi ˈpɪkʧəz/ thư pháp
 11. The kitchen god /ˈkɪʧɪn gɒd/ Táo quân
 12. Fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa
 13. Chung Cake / Square glutinous rice cake /Chung keɪk / skweə ˈgluːtɪnəs raɪs keɪk/ bánh Chưng.
 14. Roasted watermelon seeds /ˈrəʊstɪd ˈwɔːtəˌmɛlən siːdz/ hạt dưa
 15. Sunflower seeds /ˈsʌnˌflaʊə siːdz/ hạt hướng dương
 16. Pumpkin seeds /ˈpʌmpkɪn siːdz/ hạt bí
 17. Cashew nuts /kæˈʃuː nʌts/ hạt điều
 18. Lotus seeds /ˈləʊtəs siːdz/ mứt hạt sen
 19. Dried candied fruits các loại mứt
 20. Lean pork paste /liːn pɔːk peɪst/ giò lụa
 21. Pickled onion /ˈpɪkld ˈʌnjən/ dưa hành
 22. Pickled small leeks /pɪkld smɔːl liːks/ củ kiệu
 23. The kumquat tree /ðə kumquat triː/cây quất
 24. Apricot blossom /eɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ hoa mai
 25. Peach blossom /piːʧ ˈblɒsəm/ hoa đào
 26. Marigold /ˈmærɪgəʊld / cúc vạn thọ
 27. .Five – fruit tray /faɪv – fruːt treɪ/ mâm ngũ quả

Tham Gia Học tiếng Anh miễn phí “Mỗi ngày 1 Video” cùng FeasiBle English tại đây nhé http://www.feasibleenglish.net/video-cau-truc-moi-ngay/

CẤU TRÚC VỚI “FIND” TRONG TOEIC

BỎ TÚI 2 CẤU TRÚC “FIND” TRONG BÀI THI TOEIC

 1. FIND + DANH TỪ + TÍNH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) như thế nào.
 • I find my job interesting.
  Tôi nhận thấy công việc của mình rất thú vị.
 • She found his behavior objectionable.
  Cô ấy đã nhận thấy hành vi của anh ấy phản cảm.

2.FIND + IT + TÍNH TỪ + TO DO SOMETHING: Nhận thấy nó như thế nào để làm một điều gì đó.

 • I find it difficult to love all of them.
  Tôi nhận thấy nó khó yêu thương tất cả bọn họ.
 • I found it challenging to get married.
  Tôi nhận thấy nó đầy thách thức để lập gia đình.
 • She found it very difficult to learn another language.
  Cố ấy đã nhận thấy rất khó học 1 ngôn ngữ khác
 • They find it easy to hate somebody.
  Họ nhận thấy nó dễ để ghét 1 ai đó.

Tham gia học tiếng Anh cùng FeasBLE ENglish bằng cách thực hành mỗi ngày thông qua “Video cấu trúc” tại đây Bạn nhé http://www.feasibleenglish.net/video-cau-truc-moi-ngay/

Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 5) Feasible English

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Sau đó đăng lên nhóm này ạ :

https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

 

 

TOPIC: My Father  (Bài Viết Của Bel Nguyen)

Today I am going to talk about my Father.
He is the most important person in my life.
His name is Adam, He is working as a barber.

Physically, He has big muscles and a six-pack stomach.
He is 167 centimeters tall, He is chubby.
My dad is heavier than me, and He weighs 52 kilos. He likes playing football and playing badminton.

Personality, My father is serious, courteous and righteous. Sometimes He is very strict.

He always gives me good advice. Specifically, My father always encourages me to play sports and read books. Because He wants me to have a good health and improve my knowledge. For that Reason, I always take his advice.

In my mind, He is not only my dad but also my teacher and my friend. I do love my Father.

 

 

TỰ HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

CÁC BƯỚC HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Mình thấy các Bạn học tiếng Anh siêng quá, cũng muốn chia sẽ một ít kinh nghiệm cho các Bạn. Mình cũng đã đạt được mục đích là Giao Tiếp Tiếng Anh cơ bản rồi, và cũng muốn phát triển thêm nữa. Mong sao qua bài viết này sẽ giúp cho các Bạn mới học chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả.

1. TỪ ĐIỂN

Trước khi học tiếng Anh bạn nên chọn 1 quyển từ điển tốt. Mình giới thiệu cho các Bạn 3 quyển từ điển:

a. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

b. https://dictionary.cambridge.org/

c. https://www.ldoceonline.com

 

*Lưu ý: 3 quyển này là 100% tiếng Anh, nhưng sẽ rất có lợi nếu Bạn đã có vốn từ cơ bản. những bạn mới học có thể sử dụng TFLAT và Google. (miễn sao sử dụng đúng phương pháp là được)

 

2. NỀN MÓNG ĐẶT CÂU

Học hiểu đến từng chi tiết cho 3 thì sau để làm nền móng cho việc đặt câu:

– Hiện Tại Đơn

– Quá Khứ Đơn

– Tương Lai Đơn

Hãy học thật kỹ Hiện Tại Đơn trước khi học các thì khác. Ví dụ: biết câu khẳng định, phủ định, nghi vấn là gì. Biết trợ động từ là gì và biết động từ To Be là gì. Việc có hiểu được các thì khác hay không là sự nghiêm túc của các bạn khi học thì này.

(Các thì khác vẫn học nhưng khi bạn đã có thể hiểu và sử dụng 3 thì này một cách linh hoạt, trong tương lai các bạn sẽ đầu tư học các thì khác khi gặp hoặc cần)

3. HỌC PHÁT ÂM

– Nếu muốn giao tiếp thì các Bạn phải biết phát âm một từ như thế nào, muốn phát âm được thì chọn một trong những cách học phát âm thông dụng. Theo mình thì lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên thì học bản phiên âm quốc tế gồm 44 âm là đủ.

Bạn hãy tra trên Youtube về IPA (International Phonetic Alphabet) để biết về cách phát âm này nhé.

Đây là danh sách video 44 âm: http://bit.ly/2HTg81g

4. TỪ VỰNG

– Hãy bắt đầu tra từ vựng mọi lúc mọi nơi, thấy cái gì là tra cái đó, tập đặt câu với các từ vựng bằng cách dùng những thì đã học ở bước 2 (NỀN MÓNG ĐẶT CÂU). Hãy lưu từ và lặp lại nó như một thói quen và đừng quyên nhiệm vụ quan trọng nhất là cuối ngày hãy xem mình đã học được gì, đọc lớn lên những từ đã học, Miễn sao mỗi ngày bạn tự cảm thấy mình đã có một chút đổi mới là bạn đang thành công.

5. LUYỆN NGHE

– Hãy nghe những gì Bạn Thích nhưng đừng quên dừng lại và tra từ vựng ngay nếu bạn không biết nghĩa câu, từ đó.

– Mình giới thiệu cho các bạn 1 website luyện nghe ở đây: http://bit.ly/2HORf6W

6. MÔI TRƯỜNG

– Yếu tố này quyết định lớn về khả năng giao tiếp của bạn trong tương lai. Việc học phải đi đôi với hành điều này ai cũng biết, nhưng họ chưa biết thực hành như thế nào.

a) Bạn phải chủ động tìm nơi để tập thực hành

VD: ở HCM thì có Công viên 23-9 có rất nhiều khách du lịch và ở khu phố tây Bùi Viện…

Ở Hà Nội thì có Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Phố bia Tạ Hiện, Hồ Gươm, Đường Xuân Diệu.

b) Tự thực hành (phương pháp này ít người sử dụng)

Tự thực hành là tự nói chuyện một mình, tự sử dụng tiếng anh, tìm tỏi học hỏi trên mạng. Nói chung mọi thứ các Bạn cũng phải tự làm hết.

*Môi Trường rất quan trọng, nó không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh của Bạn, mà còn giúp bạn cập nhật kiến thức xã hội, vì nếu bạn không có kiến thức về chủ đề nào đó, dù bạn có khả năng giao tiếp cũng chưa chắc có thể giao tiếp trôi chảy được.

Mong sao những bước này giúp các Bạn có thể tìm được cho mình một hướng đi phù hợp với bản thân.

Ben Nguyen

 

 

Cách sử dụng từ điển: https://www.youtube.com/watch?v=RUUGi… 

Kênh : “Tự học tiếng Anh giao tiếp” cho những người mới bắt đầu, hoặc mất căn bản tiếng anh, tiếng anh từ con số 0. “Tự học tiếng Anh giao tiếp” mỗi ngày 1 cấu trúc theo hướng dẫn của “feasibleenglish.net” mong muốn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các Bạn mới có thể có được kiến thức nền tảng, để có thể tự học tiếng anh dù là mất căn bản. Mong rằng, những video sẽ hữu ích và hỗ trợ được phần nào cho các Bạn đang muốn luyện phản xạ anh văn giao tiếp. Và có được lộ trình học giao tiếp một cách cụ thể. Cảm ơn mọi người đã tham gia và cùng học với Fesible English mỗi ngày 1 cấu trúc.

 

“when a new day comes, we learn something new” F/bel Nguyen.

Tham gia Học Chung : https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

website: http://www.feasibleenglish.net/

Fb cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 4) Feasible English

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Sau đó đăng lên nhóm này ạ : 

https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

 

TOPIC: What will you do today?  (Bài Viết Của Bel Nguyen)

Bel: How are you.
Rose: I am in a good mood, how about you?

Bel: I’m fine, thank you. Do you have any plans for today?

Rose: I am planning to go out with my friends today. Before going out, I think I need to do some household chores.

Bel: It’s going to be a busy day, Tell me, what to do, I will help you.
Rose: I need to do laundry, take out the trash, tidy up my room, feed my pets, do the dishes and prepare food for cooking. Thank You, but I can do it by my myself.

Bel: It sounds like You’re really busy, what time will you go out with your friends?
Rose: Well, I am not sure. But maybe, in the afternoon, at 6 p.m.

Bel: What will you do when you go out?
Rose: I will go fishing with my friends, So then we will have a barbecue. Because I like to eat fish.

Bel: It will be a nice day!.
Rose: Yes, I am very excited to go fishing. Do you want to go with us?

Bel: Yes, of course. Thank you for your invitation.

 

 

TỰ HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

CÁC BƯỚC HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Mình thấy các Bạn học tiếng Anh siêng quá, cũng muốn chia sẽ một ít kinh nghiệm cho các Bạn. Mình cũng đã đạt được mục đích là Giao Tiếp Tiếng Anh cơ bản rồi, và cũng muốn phát triển thêm nữa. Mong sao qua bài viết này sẽ giúp cho các Bạn mới học chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả.

1. TỪ ĐIỂN

Trước khi học tiếng Anh bạn nên chọn 1 quyển từ điển tốt. Mình giới thiệu cho các Bạn 3 quyển từ điển:

a. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

b. https://dictionary.cambridge.org/

c. https://www.ldoceonline.com

 

*Lưu ý: 3 quyển này là 100% tiếng Anh, nhưng sẽ rất có lợi nếu Bạn đã có vốn từ cơ bản. những bạn mới học có thể sử dụng TFLAT và Google. (miễn sao sử dụng đúng phương pháp là được)

 

2. NỀN MÓNG ĐẶT CÂU

Học hiểu đến từng chi tiết cho 3 thì sau để làm nền móng cho việc đặt câu:

– Hiện Tại Đơn

– Quá Khứ Đơn

– Tương Lai Đơn

Hãy học thật kỹ Hiện Tại Đơn trước khi học các thì khác. Ví dụ: biết câu khẳng định, phủ định, nghi vấn là gì. Biết trợ động từ là gì và biết động từ To Be là gì. Việc có hiểu được các thì khác hay không là sự nghiêm túc của các bạn khi học thì này.

(Các thì khác vẫn học nhưng khi bạn đã có thể hiểu và sử dụng 3 thì này một cách linh hoạt, trong tương lai các bạn sẽ đầu tư học các thì khác khi gặp hoặc cần)

3. HỌC PHÁT ÂM

– Nếu muốn giao tiếp thì các Bạn phải biết phát âm một từ như thế nào, muốn phát âm được thì chọn một trong những cách học phát âm thông dụng. Theo mình thì lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên thì học bản phiên âm quốc tế gồm 44 âm là đủ.

Bạn hãy tra trên Youtube về IPA (International Phonetic Alphabet) để biết về cách phát âm này nhé.

Đây là danh sách video 44 âm: http://bit.ly/2HTg81g

4. TỪ VỰNG

– Hãy bắt đầu tra từ vựng mọi lúc mọi nơi, thấy cái gì là tra cái đó, tập đặt câu với các từ vựng bằng cách dùng những thì đã học ở bước 2 (NỀN MÓNG ĐẶT CÂU). Hãy lưu từ và lặp lại nó như một thói quen và đừng quyên nhiệm vụ quan trọng nhất là cuối ngày hãy xem mình đã học được gì, đọc lớn lên những từ đã học, Miễn sao mỗi ngày bạn tự cảm thấy mình đã có một chút đổi mới là bạn đang thành công.

5. LUYỆN NGHE

– Hãy nghe những gì Bạn Thích nhưng đừng quên dừng lại và tra từ vựng ngay nếu bạn không biết nghĩa câu, từ đó.

– Mình giới thiệu cho các bạn 1 website luyện nghe ở đây: http://bit.ly/2HORf6W

6. MÔI TRƯỜNG

– Yếu tố này quyết định lớn về khả năng giao tiếp của bạn trong tương lai. Việc học phải đi đôi với hành điều này ai cũng biết, nhưng họ chưa biết thực hành như thế nào.

a) Bạn phải chủ động tìm nơi để tập thực hành

VD: ở HCM thì có Công viên 23-9 có rất nhiều khách du lịch và ở khu phố tây Bùi Viện…

Ở Hà Nội thì có Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Phố bia Tạ Hiện, Hồ Gươm, Đường Xuân Diệu.

b) Tự thực hành (phương pháp này ít người sử dụng)

Tự thực hành là tự nói chuyện một mình, tự sử dụng tiếng anh, tìm tỏi học hỏi trên mạng. Nói chung mọi thứ các Bạn cũng phải tự làm hết.

*Môi Trường rất quan trọng, nó không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh của Bạn, mà còn giúp bạn cập nhật kiến thức xã hội, vì nếu bạn không có kiến thức về chủ đề nào đó, dù bạn có khả năng giao tiếp cũng chưa chắc có thể giao tiếp trôi chảy được.

Mong sao những bước này giúp các Bạn có thể tìm được cho mình một hướng đi phù hợp với bản thân.

Ben Nguyen

 

 

Cách sử dụng từ điển: https://www.youtube.com/watch?v=RUUGi… 

Kênh : “Tự học tiếng Anh giao tiếp” cho những người mới bắt đầu, hoặc mất căn bản tiếng anh, tiếng anh từ con số 0. “Tự học tiếng Anh giao tiếp” mỗi ngày 1 cấu trúc theo hướng dẫn của “feasibleenglish.net” mong muốn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các Bạn mới có thể có được kiến thức nền tảng, để có thể tự học tiếng anh dù là mất căn bản. Mong rằng, những video sẽ hữu ích và hỗ trợ được phần nào cho các Bạn đang muốn luyện phản xạ anh văn giao tiếp. Và có được lộ trình học giao tiếp một cách cụ thể. Cảm ơn mọi người đã tham gia và cùng học với Fesible English mỗi ngày 1 cấu trúc.

 

“when a new day comes, we learn something new” F/bel Nguyen.

Tham gia Học Chung : https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

website: http://www.feasibleenglish.net/

Fb cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

 

Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 3) Feasible English

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Sau đó đăng lên nhóm này ạ : 

https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

 

 

My dream (Bài Viết Của Bel Nguyen)

Hello Everyone, My name is Bel. Today, I am going to talk about my dream. I want to become an interpreter in the future. That is the reason why I have to learn English and I am learning English at FeasiBLE ENGLISH. As far as I know, There are 4 skills in English. I’m good at reading and writing. But I am bad at listening and speaking. I’m trying to learn English. Because I have a big dream, I want to have the ability to speak English fluently and I hope that when I meet foreigners, I will be able to talk with them. For that reason, I think I need to practice English every day. I promise I am willing to study hard to achieve my goal. In addition, I also want to help and learn English with everyone. To implement that, I gotta manage my time to improve my English. I would like to learn English with You, Please comment and make videos when you have free time.

 

 

TỰ HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

CÁC BƯỚC HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Mình thấy các Bạn học tiếng Anh siêng quá, cũng muốn chia sẽ một ít kinh nghiệm cho các Bạn. Mình cũng đã đạt được mục đích là Giao Tiếp Tiếng Anh cơ bản rồi, và cũng muốn phát triển thêm nữa. Mong sao qua bài viết này sẽ giúp cho các Bạn mới học chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả.

1. TỪ ĐIỂN

Trước khi học tiếng Anh bạn nên chọn 1 quyển từ điển tốt. Mình giới thiệu cho các Bạn 3 quyển từ điển:

a. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

b. https://dictionary.cambridge.org/

c. https://www.ldoceonline.com

 

*Lưu ý: 3 quyển này là 100% tiếng Anh, nhưng sẽ rất có lợi nếu Bạn đã có vốn từ cơ bản. những bạn mới học có thể sử dụng TFLAT và Google. (miễn sao sử dụng đúng phương pháp là được)

 

2. NỀN MÓNG ĐẶT CÂU

Học hiểu đến từng chi tiết cho 3 thì sau để làm nền móng cho việc đặt câu:

– Hiện Tại Đơn

– Quá Khứ Đơn

– Tương Lai Đơn

Hãy học thật kỹ Hiện Tại Đơn trước khi học các thì khác. Ví dụ: biết câu khẳng định, phủ định, nghi vấn là gì. Biết trợ động từ là gì và biết động từ To Be là gì. Việc có hiểu được các thì khác hay không là sự nghiêm túc của các bạn khi học thì này.

(Các thì khác vẫn học nhưng khi bạn đã có thể hiểu và sử dụng 3 thì này một cách linh hoạt, trong tương lai các bạn sẽ đầu tư học các thì khác khi gặp hoặc cần)

3. HỌC PHÁT ÂM

– Nếu muốn giao tiếp thì các Bạn phải biết phát âm một từ như thế nào, muốn phát âm được thì chọn một trong những cách học phát âm thông dụng. Theo mình thì lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên thì học bản phiên âm quốc tế gồm 44 âm là đủ.

Bạn hãy tra trên Youtube về IPA (International Phonetic Alphabet) để biết về cách phát âm này nhé.

Đây là danh sách video 44 âm: http://bit.ly/2HTg81g

4. TỪ VỰNG

– Hãy bắt đầu tra từ vựng mọi lúc mọi nơi, thấy cái gì là tra cái đó, tập đặt câu với các từ vựng bằng cách dùng những thì đã học ở bước 2 (NỀN MÓNG ĐẶT CÂU). Hãy lưu từ và lặp lại nó như một thói quen và đừng quyên nhiệm vụ quan trọng nhất là cuối ngày hãy xem mình đã học được gì, đọc lớn lên những từ đã học, Miễn sao mỗi ngày bạn tự cảm thấy mình đã có một chút đổi mới là bạn đang thành công.

5. LUYỆN NGHE

– Hãy nghe những gì Bạn Thích nhưng đừng quên dừng lại và tra từ vựng ngay nếu bạn không biết nghĩa câu, từ đó.

– Mình giới thiệu cho các bạn 1 website luyện nghe ở đây: http://bit.ly/2HORf6W

6. MÔI TRƯỜNG

– Yếu tố này quyết định lớn về khả năng giao tiếp của bạn trong tương lai. Việc học phải đi đôi với hành điều này ai cũng biết, nhưng họ chưa biết thực hành như thế nào.

a) Bạn phải chủ động tìm nơi để tập thực hành

VD: ở HCM thì có Công viên 23-9 có rất nhiều khách du lịch và ở khu phố tây Bùi Viện…

Ở Hà Nội thì có Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Phố bia Tạ Hiện, Hồ Gươm, Đường Xuân Diệu.

b) Tự thực hành (phương pháp này ít người sử dụng)

Tự thực hành là tự nói chuyện một mình, tự sử dụng tiếng anh, tìm tỏi học hỏi trên mạng. Nói chung mọi thứ các Bạn cũng phải tự làm hết.

*Môi Trường rất quan trọng, nó không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh của Bạn, mà còn giúp bạn cập nhật kiến thức xã hội, vì nếu bạn không có kiến thức về chủ đề nào đó, dù bạn có khả năng giao tiếp cũng chưa chắc có thể giao tiếp trôi chảy được.

Mong sao những bước này giúp các Bạn có thể tìm được cho mình một hướng đi phù hợp với bản thân.

Ben Nguyen

 

 

Cách sử dụng từ điển: https://www.youtube.com/watch?v=RUUGi… 

Kênh : “Tự học tiếng Anh giao tiếp” cho những người mới bắt đầu, hoặc mất căn bản tiếng anh, tiếng anh từ con số 0. “Tự học tiếng Anh giao tiếp” mỗi ngày 1 cấu trúc theo hướng dẫn của “feasibleenglish.net” mong muốn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các Bạn mới có thể có được kiến thức nền tảng, để có thể tự học tiếng anh dù là mất căn bản. Mong rằng, những video sẽ hữu ích và hỗ trợ được phần nào cho các Bạn đang muốn luyện phản xạ anh văn giao tiếp. Và có được lộ trình học giao tiếp một cách cụ thể. Cảm ơn mọi người đã tham gia và cùng học với Fesible English mỗi ngày 1 cấu trúc.

 

“when a new day comes, we learn something new” F/bel Nguyen.

Tham gia Học Chung : https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

website: http://www.feasibleenglish.net/

Fb cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 2) Feasible English

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Sau đó đăng lên nhóm này ạ : 

https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

Bài viết của Bel Nguyễn: 

My English name is Bel I am 25 years old this year. I am living in HCM city I was born in Lam Dong province. My hobbies include reading the holy bible and learning English. My best friend is Truong. He is both strict and serious. I have 2 siblings: My elder sister, and My younger sister. In the future, I want to become an interpreter. Because I like learning English.

TỰ HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

CÁC BƯỚC HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Mình thấy các Bạn học tiếng Anh siêng quá, cũng muốn chia sẽ một ít kinh nghiệm cho các Bạn. Mình cũng đã đạt được mục đích là Giao Tiếp Tiếng Anh cơ bản rồi, và cũng muốn phát triển thêm nữa. Mong sao qua bài viết này sẽ giúp cho các Bạn mới học chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả.

1. TỪ ĐIỂN

Trước khi học tiếng Anh bạn nên chọn 1 quyển từ điển tốt. Mình giới thiệu cho các Bạn 3 quyển từ điển:

a. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

b. https://dictionary.cambridge.org/

c. https://www.ldoceonline.com

*Lưu ý: 3 quyển này là 100% tiếng Anh, nhưng sẽ rất có lợi nếu Bạn đã có vốn từ cơ bản. những bạn mới học có thể sử dụng TFLAT và Google. (miễn sao sử dụng đúng phương pháp là được)

2. NỀN MÓNG ĐẶT CÂU

Học hiểu đến từng chi tiết cho 3 thì sau để làm nền móng cho việc đặt câu:

– Hiện Tại Đơn

– Quá Khứ Đơn

– Tương Lai Đơn

Hãy học thật kỹ Hiện Tại Đơn trước khi học các thì khác. Ví dụ: biết câu khẳng định, phủ định, nghi vấn là gì. Biết trợ động từ là gì và biết động từ To Be là gì. Việc có hiểu được các thì khác hay không là sự nghiêm túc của các bạn khi học thì này.

(Các thì khác vẫn học nhưng khi bạn đã có thể hiểu và sử dụng 3 thì này một cách linh hoạt, trong tương lai các bạn sẽ đầu tư học các thì khác khi gặp hoặc cần)

3. HỌC PHÁT ÂM

– Nếu muốn giao tiếp thì các Bạn phải biết phát âm một từ như thế nào, muốn phát âm được thì chọn một trong những cách học phát âm thông dụng. Theo mình thì lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên thì học bản phiên âm quốc tế gồm 44 âm là đủ.

Bạn hãy tra trên Youtube về IPA (International Phonetic Alphabet) để biết về cách phát âm này nhé.

Đây là danh sách video 44 âm: http://bit.ly/2HTg81g

4. TỪ VỰNG

– Hãy bắt đầu tra từ vựng mọi lúc mọi nơi, thấy cái gì là tra cái đó, tập đặt câu với các từ vựng bằng cách dùng những thì đã học ở bước 2 (NỀN MÓNG ĐẶT CÂU). Hãy lưu từ và lặp lại nó như một thói quen và đừng quyên nhiệm vụ quan trọng nhất là cuối ngày hãy xem mình đã học được gì, đọc lớn lên những từ đã học, Miễn sao mỗi ngày bạn tự cảm thấy mình đã có một chút đổi mới là bạn đang thành công.

5. LUYỆN NGHE

– Hãy nghe những gì Bạn Thích nhưng đừng quên dừng lại và tra từ vựng ngay nếu bạn không biết nghĩa câu, từ đó.

– Mình giới thiệu cho các bạn 1 website luyện nghe ở đây: http://bit.ly/2HORf6W

6. MÔI TRƯỜNG

– Yếu tố này quyết định lớn về khả năng giao tiếp của bạn trong tương lai. Việc học phải đi đôi với hành điều này ai cũng biết, nhưng họ chưa biết thực hành như thế nào.

a) Bạn phải chủ động tìm nơi để tập thực hành

VD: ở HCM thì có Công viên 23-9 có rất nhiều khách du lịch và ở khu phố tây Bùi Viện…

Ở Hà Nội thì có Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Phố bia Tạ Hiện, Hồ Gươm, Đường Xuân Diệu.

b) Tự thực hành (phương pháp này ít người sử dụng)

Tự thực hành là tự nói chuyện một mình, tự sử dụng tiếng anh, tìm tỏi học hỏi trên mạng. Nói chung mọi thứ các Bạn cũng phải tự làm hết.

*Môi Trường rất quan trọng, nó không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh của Bạn, mà còn giúp bạn cập nhật kiến thức xã hội, vì nếu bạn không có kiến thức về chủ đề nào đó, dù bạn có khả năng giao tiếp cũng chưa chắc có thể giao tiếp trôi chảy được.

Mong sao những bước này giúp các Bạn có thể tìm được cho mình một hướng đi phù hợp với bản thân.

Ben Nguyen

Cách sử dụng từ điển: https://www.youtube.com/watch?v=RUUGi…Kênh : “Tự học tiếng Anh giao tiếp” cho những người mới bắt đầu, hoặc mất căn bản tiếng anh, tiếng anh từ con số 0. “Tự học tiếng Anh giao tiếp” mỗi ngày 1 cấu trúc theo hướng dẫn của “feasibleenglish.net” mong muốn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các Bạn mới có thể có được kiến thức nền tảng, để có thể tự học tiếng anh dù là mất căn bản. Mong rằng, những video sẽ hữu ích và hỗ trợ được phần nào cho các Bạn đang muốn luyện phản xạ anh văn giao tiếp. Và có được lộ trình học giao tiếp một cách cụ thể. Cảm ơn mọi người đã tham gia và cùng học với Fesible English mỗi ngày 1 cấu trúc.

“when a new day comes, we learn something new” F/bel Nguyen.

Tham gia Học Chung : https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

website: http://www.feasibleenglish.net/

Fb cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018

Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 1) Feasible English

Hướng Dẫn Thực Hành.

Bước 1: xem video, đọc bài đọc, tập phát âm và học từ vựng trong video.

Bước 2: Sau đó đăng lên nhóm này ạ: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

 

Bài viết của: Bel Nguyễn.

My name is Bel, I always learn English. By listening to music and watching movies I can improve my English ability. I often talk English with my teacher. Sometimes, I go to the park to practice English with foreigners. I usually go to my English club at the weekend with my friends. On Saturdays, I seldom learn English these days. I promise I will never give up learning English.

 

 

TỰ HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

CÁC BƯỚC HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Mình thấy các Bạn học tiếng Anh siêng quá, cũng muốn chia sẽ một ít kinh nghiệm cho các Bạn. Mình cũng đã đạt được mục đích là Giao Tiếp Tiếng Anh cơ bản rồi, và cũng muốn phát triển thêm nữa. Mong sao qua bài viết này sẽ giúp cho các Bạn mới học chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả.

1. TỪ ĐIỂN

Trước khi học tiếng Anh bạn nên chọn 1 quyển từ điển tốt. Mình giới thiệu cho các Bạn 3 quyển từ điển:

a. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

b. https://dictionary.cambridge.org/

c. https://www.ldoceonline.com

*Lưu ý: 3 quyển này là 100% tiếng Anh, nhưng sẽ rất có lợi nếu Bạn đã có vốn từ cơ bản. những bạn mới học có thể sử dụng TFLAT và Google. (miễn sao sử dụng đúng phương pháp là được)

2. NỀN MÓNG ĐẶT CÂU

Học hiểu đến từng chi tiết cho 3 thì sau để làm nền móng cho việc đặt câu:

– Hiện Tại Đơn

– Quá Khứ Đơn

– Tương Lai Đơn

Hãy học thật kỹ Hiện Tại Đơn trước khi học các thì khác. Ví dụ: biết câu khẳng định, phủ định, nghi vấn là gì. Biết trợ động từ là gì và biết động từ To Be là gì. Việc có hiểu được các thì khác hay không là sự nghiêm túc của các bạn khi học thì này.

(Các thì khác vẫn học nhưng khi bạn đã có thể hiểu và sử dụng 3 thì này một cách linh hoạt, trong tương lai các bạn sẽ đầu tư học các thì khác khi gặp hoặc cần)

3. HỌC PHÁT ÂM

– Nếu muốn giao tiếp thì các Bạn phải biết phát âm một từ như thế nào, muốn phát âm được thì chọn một trong những cách học phát âm thông dụng. Theo mình thì lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên thì học bản phiên âm quốc tế gồm 44 âm là đủ.

Bạn hãy tra trên Youtube về IPA (International Phonetic Alphabet) để biết về cách phát âm này nhé.

Đây là danh sách video 44 âm: http://bit.ly/2HTg81g

4. TỪ VỰNG

– Hãy bắt đầu tra từ vựng mọi lúc mọi nơi, thấy cái gì là tra cái đó, tập đặt câu với các từ vựng bằng cách dùng những thì đã học ở bước 2 (NỀN MÓNG ĐẶT CÂU). Hãy lưu từ và lặp lại nó như một thói quen và đừng quyên nhiệm vụ quan trọng nhất là cuối ngày hãy xem mình đã học được gì, đọc lớn lên những từ đã học, Miễn sao mỗi ngày bạn tự cảm thấy mình đã có một chút đổi mới là bạn đang thành công.

5. LUYỆN NGHE

– Hãy nghe những gì Bạn Thích nhưng đừng quên dừng lại và tra từ vựng ngay nếu bạn không biết nghĩa câu, từ đó.

– Mình giới thiệu cho các bạn 1 website luyện nghe ở đây: http://bit.ly/2HORf6W

6. MÔI TRƯỜNG

– Yếu tố này quyết định lớn về khả năng giao tiếp của bạn trong tương lai. Việc học phải đi đôi với hành điều này ai cũng biết, nhưng họ chưa biết thực hành như thế nào.

a) Bạn phải chủ động tìm nơi để tập thực hành

VD: ở HCM thì có Công viên 23-9 có rất nhiều khách du lịch và ở khu phố tây Bùi Viện…

Ở Hà Nội thì có Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Phố bia Tạ Hiện, Hồ Gươm, Đường Xuân Diệu.

b) Tự thực hành (phương pháp này ít người sử dụng)

Tự thực hành là tự nói chuyện một mình, tự sử dụng tiếng anh, tìm tỏi học hỏi trên mạng. Nói chung mọi thứ các Bạn cũng phải tự làm hết.

*Môi Trường rất quan trọng, nó không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh của Bạn, mà còn giúp bạn cập nhật kiến thức xã hội, vì nếu bạn không có kiến thức về chủ đề nào đó, dù bạn có khả năng giao tiếp cũng chưa chắc có thể giao tiếp trôi chảy được.

Mong sao những bước này giúp các Bạn có thể tìm được cho mình một hướng đi phù hợp với bản thân.

Ben Nguyen

Cách sử dụng từ điển: https://www.youtube.com/watch?v=RUUGi… Kênh : “Tự học tiếng Anh giao tiếp” cho những người mới bắt đầu, hoặc mất căn bản tiếng anh, tiếng anh từ con số 0. “Tự học tiếng Anh giao tiếp” mỗi ngày 1 cấu trúc theo hướng dẫn của “feasibleenglish.net” mong muốn sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các Bạn mới có thể có được kiến thức nền tảng, để có thể tự học tiếng anh dù là mất căn bản. Mong rằng, những video sẽ hữu ích và hỗ trợ được phần nào cho các Bạn đang muốn luyện phản xạ anh văn giao tiếp. Và có được lộ trình học giao tiếp một cách cụ thể. Cảm ơn mọi người đã tham gia và cùng học với Fesible English mỗi ngày 1 cấu trúc.

 

“when a new day comes, we learn something new” F/bel Nguyen.

Tham gia Học Chung : https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

website: http://www.feasibleenglish.net/

Fb cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018