Simple Future (Thì Tương Lai Đơn)

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

 

Dùng để diễn tả những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

 

A. HÌNH THỨC:

1. KHẲNG ĐỊNH:

“S + will +  V-nguyên thể”

Trong đó:

S: Subjetc chủ ngữ (tất cả các chủ ngữ)

Will: trợ động từ

V-nguyên thể: Động từ ở dạng nguyên mẫu

 

– He will come here tomorrow.

– I will travel to Da Nang next month.

– She will hang out with her friends tonight.

– He will marry her next month.

– I will give you a nice gift

– I will go to see you on Sunday.

– Tom will visit his parents next week.

– I will return in two hours.

– He will finish his homework in twenty minutes.

–  The wedding will take place on May 8th.

 

2. PHỦ ĐỊNH:

“S + will + NOT + V-nguyên thể”

(will not = won’t)

– He will not buy a car.

– I won’t tell her the truth.

– They won’t stay at the hotel.

– They won’t be there on time.

– She won’t love him anymore if she knows the truth.

– They will not help you.

– Our teacher won’t come with us.

 

3. NGHI VẤN:

“Will + S + V?”

– Will you come here tomorrow?

– Will they accept your suggestion?

– Will you play football this afternoon?

– Will he propose her tonight?

– Will you go to the coffee shop with me tonight?

– Will they buy a new car?

– Will he call me tomorrow?

– Will you help me to do my homework?

– Will you go shopping?

B. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:

  • Những trạng từ chỉ thời gian như:

NEXT week / month / year / century ( tuần sau, tháng say, năm tới, thế kỉ tới)

In + thời gian (in 10 minutes, in 4 days…) (trong 10 phút nữa, Trong 4 ngày nữa)

Tomorrow: ngày mai

 

– I’ll get there in 15 minutes.
Tôi sẽ đến đó 15 phút nữa.

– The TV show starts in ten minutes.
Chương trình trên TV sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa.

– Tomorrow, I am going to visit my grandparents.
Ngày mai, tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi.

 

  • Những động từ chỉ quan điểm như:

 

Think / suppose / believe (nghĩ rằng, cho là)

– I don’t suppose he will come.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến.

– Do you think he will come to my birthday party?
Bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ đến buổi tiệc sinh nhật của tôi?

 

 

Comments

comments