Tự học tiếng anh mỗi ngày một cấu trúc – Take charge of (28)

Take charge of 
(responsibility)

Examples

1. I have a new business, I need to take charge of my project.
2. I think You need to take charge of your own life.
3. She said that she will take charge of her health.
4. If you want to buy a gun, you will have to take charge of your gun.
5. We need someone to take charge of this software implementation.

 

 

Take charge of 
(responsibility)

Examples

1. I have a new business, I need to take charge of my project.
2. I think You need to take charge of your own life.
3. She said that she will take charge of her health.
4. If you want to buy a gun, you will have to take charge of your gun.
5. We need someone to take charge of this software implementation.

 

 

Tự học tiếng Anh mỗi ngày một cấu trúc – force (26)

 

Force (v) /fɔːs/
force sb to do something 
(compel somebody to do something but he or she does not want to do)

Examples

force sb to do something
1. I can’t force her to love me.
2. She forces herself to learn Japanese.
3. My boss forced us to make a decision.
4. My girlfriend forces me to marry her.
Alexander and Olympia were forced to flee Macedonia and stay with Olympia’s family in Epirus until Alexander and King Philip II were able to reconcile their differences.

Học tiếng anh mỗi ngày một cấu trúc – inspire (26)

 

Inspire (v) /ɪnˈspaɪə(r)/ truyền cảm hứng
(spur on or encourage somebody to do something)

inspire somebody to do something

1. Seeing that Homer’s Iliad inspired Alexander to dream of becoming a heroic warrior.

2. I inspire my students to learn English every day.
3. He fails to inspire his friends to watch English videos.
4. They inspire me to become an English teacher.
5. My students hope that I can inspire them to improve their listening skills.

Mỗi ngày học một cấu trúc – struggle

Examples: 

Struggle (v) /ˈstrʌɡl/

(make a very great effort to do something)

struggle to do something

 

1. I am struggling to quit smoking.

2. we need to struggle to keep the peace in Vietnam.

3. She struggles to understand what I say.

4. They have to struggle to improve their speaking skills.

5. He struggled to control his rebellious students.

 

 

Examples: 

Struggle (v) /ˈstrʌɡl/

(make a very great effort to do something)

struggle to do something

 

1. I am struggling to quit smoking.

2. we need to struggle to keep the peace in Vietnam.

3. She struggles to understand what I say.

4. They have to struggle to improve their speaking skills.

5. He struggled to control his rebellious students.

 

 

cân nhắc làm gì đó – consider

 

consider (/kənˈsɪdə(r) xem xét, cân nhắc
(weigh, think about something carefully)

consider doing something

1. I am considering making many videos.
2. You need to consider buying that house.
3. You should consider lending him money.

consider where/what/how …
1. We are considering where to go tonight.
2. You have to consider what to do next.
3. She should consider how to teach English to her students.

Học tiếng Anh mỗi ngày một cấu trúc – approve (23)

Approve of sb doing something
approve of sb/sth
(accept something or agree something)
Examples
1. My wife doesn't approve of me smoking cigarettes.
2. I don't approve of you learning English alone.
3. I completely approve of your idea.
4. She didn't approve of this plan.
5. His parents didn’t approve of his new girlfriend.
6. They thoroughly approve of what I am doing.

 

LET – LETS – LET’S

LET – LETS – LET’S

1. LET:
– là động từ gốc có nghĩa cho phép, được phép làm gì đó.
Cấu trúc : “Let Sb DO sth = cho phép ai làm gì đó.”
Ex:
– Please let me WATCH the football game.
Để tôi xem bóng đá đi mà.
– I will let you DISCUSS the subject openly
Tôi sẽ để cho các bạn thảo luận vấn đề một cách công khai.
2. LETS:
Lets được sử dụng khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (he, she, it) ở thì hiện tại đơn (present tenses).
Cấu trúc : “S (ngôi 3 số ít) + Lets + sb + DO sth”
Ex:
– My boss lets me leave the office early.
Ông chủ cho phép tôi rời văn phòng sớm.
3. LET’S:
Let’s là viết tắt của Let us được dùng trong câu đề nghị, xin phép.
Cấu trúc: “Let’s DO sth đề nghị cùng làm gì… “
Ex:
– Let’s LISTEN to this part one more time.
Chúng ta hãy nghe phần này một lần nữa.
– Let’s just RUN THROUGH the piece one more time.
Chúng ta tập lại vở kịch một lần nữa nào.
• Khi dùng Let us với ý nghĩa là xin phép được làm một điều gì đó thì không viết tắt.
Ex: Let us help you.
Hãy để chúng tôi giúp bạn.