Simple Future (Thì Tương Lai Đơn)

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

Dùng để diễn tả những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

A. HÌNH THỨC:

1. KHẲNG ĐỊNH:

“S + will +  V-nguyên thể”

Trong đó:

S: Subjetc chủ ngữ (tất cả các chủ ngữ)

Will: trợ động từ

V-nguyên thể: Động từ ở dạng nguyên mẫu

- He will come here tomorrow.

- I will travel to Da Nang next month.

- She will hang out with her friends tonight.

- He will marry her next month.

- I will give you a nice gift

- I will go to see you on Sunday.

- Tom will visit his parents next week.

- I will return in two hours.

- He will finish his homework in twenty minutes.

-  The wedding will take place on May 8th.

2. PHỦ ĐỊNH:

“S + will + NOT + V-nguyên thể”

(will not = won’t)

- He will not buy a car.

- I won’t tell her the truth.

- They won’t stay at the hotel.

- They won’t be there on time.

- She won’t love him anymore if she knows the truth.

- They will not help you.

- Our teacher won't come with us.

3. NGHI VẤN:

“Will + S + V?”

- Will you come here tomorrow?

- Will they accept your suggestion?

- Will you play football this afternoon?

- Will he propose her tonight?

- Will you go to the coffee shop with me tonight?

- Will they buy a new car?

- Will he call me tomorrow?

- Will you help me to do my homework?

- Will you go shopping?

B. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:

  • Những trạng từ chỉ thời gian như:

NEXT week / month / year / century ( tuần sau, tháng say, năm tới, thế kỉ tới)

In + thời gian (in 10 minutes, in 4 days…) (trong 10 phút nữa, Trong 4 ngày nữa)

Tomorrow: ngày mai

- I'll get there in 15 minutes.
Tôi sẽ đến đó 15 phút nữa.

- The TV show starts in ten minutes.
Chương trình trên TV sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa.

- Tomorrow, I am going to visit my grandparents.
Ngày mai, tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi.

  • Những động từ chỉ quan điểm như:

Think / suppose / believe (nghĩ rằng, cho là)

- I don't suppose he will come.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến.

- Do you think he will come to my birthday party?
Bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ đến buổi tiệc sinh nhật của tôi?