TỪ VỰNG TẾT NGUYÊN ĐÁN

 1. Lunar calendar /ˈlunər ˈkælendər/ lịch âm lịch
 2. Before New Year’s Eve /bɪˈfɔr nu jɪrz iv: / Tất niên
 3. New Year’s Eve /nu jɪrz iv/ Đêm Giao thừa
 4. Lucky money/ money of luck ˈlʌki ˈmʌni/: Tiền lì xì
 5. Red envelop /rɛd ɪnˈvɛləp/ phong bao lì xì
 6. Ancestor /ˈænsɪstə/ ông bà, tổ tiên
 7. Altar /ˈɔːltə/bàn thờ ông bà, tổ tiên
 8. First caller /fɜːst ˈkɔːlə/ người xông đất
 9. To first foot: xông đất
 10. Calligraphy pictures / kəˈlɪgrəfi ˈpɪkʧəz/ thư pháp
 11. The kitchen god /ˈkɪʧɪn gɒd/ Táo quân
 12. Fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa
 13. Chung Cake / Square glutinous rice cake /Chung keɪk / skweə ˈgluːtɪnəs raɪs keɪk/ bánh Chưng.
 14. Roasted watermelon seeds /ˈrəʊstɪd ˈwɔːtəˌmɛlən siːdz/ hạt dưa
 15. Sunflower seeds /ˈsʌnˌflaʊə siːdz/ hạt hướng dương
 16. Pumpkin seeds /ˈpʌmpkɪn siːdz/ hạt bí
 17. Cashew nuts /kæˈʃuː nʌts/ hạt điều
 18. Lotus seeds /ˈləʊtəs siːdz/ mứt hạt sen
 19. Dried candied fruits các loại mứt
 20. Lean pork paste /liːn pɔːk peɪst/ giò lụa
 21. Pickled onion /ˈpɪkld ˈʌnjən/ dưa hành
 22. Pickled small leeks /pɪkld smɔːl liːks/ củ kiệu
 23. The kumquat tree /ðə kumquat triː/cây quất
 24. Apricot blossom /eɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ hoa mai
 25. Peach blossom /piːʧ ˈblɒsəm/ hoa đào
 26. Marigold /ˈmærɪgəʊld / cúc vạn thọ
 27. .Five – fruit tray /faɪv – fruːt treɪ/ mâm ngũ quả

Tham Gia Học tiếng Anh miễn phí “Mỗi ngày 1 Video” cùng FeasiBle English tại đây nhé http://www.feasibleenglish.net/video-cau-truc-moi-ngay/

Comments

comments